home

太極門氣功養生學會

Tai Ji Men Qigong Academy

氣功情緒智慧

時間:2019-11-09 1400~1430

地點:南港道館

地址:台北市忠孝東路七段521號

主講人:洪德芳 (工研院產科國際所資深研究經理)

練氣養生、練氣修心,身心的健康決定情緒的起伏、情緒的起伏影響智慧的累積。所以練好氣、可以強身健體、可以淨化心靈,可以降低情緒起伏,可以增長人生智慧。

Line分享
健康養生健康養生
財富贏家財富贏家
智慧人生智慧人生
快樂職場快樂職場
幸福關係幸福關係
熱門索引

健康 財富 智慧  快樂 幸福
婚姻 親子 家庭  職場 公益
文化 養生 藝術  命運 工作
脾氣 運氣 義工  成功 環保
人權 科技 老師  醫生 神氣
空姐 夫妻 婆媳